Opthalmic Range

Alno-eye-drops-10ml

Naphazoline Hydrochloride USP 0.1% w/v
Chlorpheniramine Maleate IP 0.01% w/v

Ketomil-eye-drops

Ketorolac Tromethamine IP 0.5 w/v
Benzalkonium Chloride
Sodium IP (as Preservative) 0.01% w/v

Milub-eyedrops

Polyvinyl Alcohol USP 14mg.
Povidone IP 6mg.
Chlorbutol IP(as Preservative) 5mg.
Aqueous Buffered Vehicle q.s

Moximil-eye-drops

Moxifloxacin Hydrochloride
Eq.to Moxifloxacin 5mg.
Sterile Aqueous Vehicle q.s

Tobmil-eye-drops

Tobramycin Sulphate U.S.P.
Eq. to Tobramycin 0.3%w/v
Phenyl Mercuric Nitrate IP 0.002%w/v

Tobmil-f-eyedrops

Tobramycin Sulphate U.S.P.
Eq. to Tobramycin 3 mg.
Fluorometholone U.S.P 1 mg.

Xymil-eyedrops

Xylometazoline
Hydrochloride IP 0.1%w/v
Aqueous base q.s

Olip

dsfdsfdsfdsfdsf

Rhumadic-50

dsfdsfdsfdsfdsf